Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZapytanie ofertowe na usługę prelegencką podczas organizowanego spotkania z przedsiębiorcami

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-10-24 14:42:46
zapytania ofertowe, coie

Szczecin, dnia 24 października 2014 r. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY: Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 851-287-14-98. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją projektu systemowego Ministra...

Szczecin, dnia 24 października 2014 r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 851-287-14-98.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu systemowego Ministra Gospodarki pod nazwą „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE”, w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG), Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Zachodniopomorskim kieruje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę prelegencką podczas organizowanego przez COIE spotkania z przedsiębiorcami.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa prelegencka obejmuje swym zakresem: przygotowanie materiałów w wersji elektronicznej (prezentacja/ case study) i ich prezentacja w ramach wystąpień podczas panelu w godzinach 10.20-12.20 (2 godziny zegarowe prelekcji) podczas organizowanego w dn. 5 listopada 2014 r., w Koszalinie spotkania informacyjnego „Jak zdobyć Zachód? Strategie wejścia na rynki zachodnie”. Spotkanie odbędzie się w godzinach 9.30-15.00.

Tematyka panelu:

Planowanie, organizacja i realizacja eksportu i inwestycji na przykładowych rynkach zachodnich, w tym m.in.:

· Ogólna charakterystyka wybranych rynków zachodnich i szans rozwoju sprzedaży dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.

· Warunki dostępu do wskazanych rynków zachodnich (prawo i przepisy celne, pozataryfowe ograniczenia w obrocie handlowym).

· Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców planujących eksport na w/w rynki, w tym bariery w handlu oraz możliwości ich pokonania.

· Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

· Bezpieczeństwo biznesowe – weryfikacja informacji o partnerach biznesowych.

· Źródła informacji branżowych – izby, stowarzyszenia i inne instytucje wsparcia biznesu działające na w/w rynkach oraz możliwości skorzystania z ich usług.

Terminy i miejsce realizacji przedmiotu zapytania:

1. przedmiot zapytania musi zostać zorganizowany w dniu 5 listopada 2014 r.,
w godzinach 10.20 – 12.20

2. miejsce spotkania: Koszalin – Urząd Miasta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godzin i miejsca spotkania informacyjnego. Szczegółowa tematyka spotkania i wybór przykładowych rynków zostanie uzgodniona z prelegentem.

IV. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek: posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

- wykształcenie wyższe – weryfikacja na podstawie CV

- praktyczna znajomość zagadnień związanych z eksportem, w tym na rynki zachodnie (weryfikacja na podstawie CV), w tym:

- minimum 3 letnia praktyka w zakresie:

· umów handlowych,

· cywilno-prawnych aspektów handlu zagranicznego,

· handlu zagranicznego,

· negocjacji z partnerami zagranicznymi,

· nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi,

· badania wiarygodności partnera handlowego,

· organizacji handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie.

Mile widziane doświadczenie w zakresie:

• doradztwo MŚP,

• wsparcie negocjacyjne.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia, powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zawierającą następujące informacje:

- formularz ofertowy w formie załączonego wzoru - Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny odpis aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa.

- życiorys (mile widziane referencje) – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- propozycja szczegółowego planu wystąpienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz załącznikami (określoną w pkt V. zapytania ofertowego) Oferent może złożyć w jednej z wybranych form:

1) Pisemnej, pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
z dopiskiem „Catering podczas spotkania informacyjnego COIE”.

2) Pisemnej, osobiście na adres: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40-42
w Szczecinie, pokój 324.

3) Pocztą elektroniczną na adres: eksport@wzp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2014 r. do godz. 11.00.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

• 60% cena usługi [C]

• 40% doświadczenie oferenta w realizacji usług odpowiadających merytorycznie /tematycznie/ przedmiotowi zamówienia [D]

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów [P], obliczoną w następujący sposób: P = C+ D

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą, tak aby na dzień dokonania zakupu lub złożenia zamówienia oferta była ważna – 30 dni.

IX. FORMA PŁATNOŚCI I FINANSOWANIE

Zamawiający uiści płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru prawidłowo wykonanego zamówienia) na:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

UL. KORSARZY 34

70-540 SZCZECIN

NIP 851-287-14-98

Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są drogą mailową (adres: mgonciarz@wzp.pl)

lub telefonicznie: 91-44-67-157 lub 91-44-67-143.

XI. INNE

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Województwa Zachodniopomorskiego, do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Województwo Zachodniopomorskie zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty, jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów.

Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zakup finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
doc | 35.38 KB
Pobierz