Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZapytanie ofertowe na usługę polegającą na zapewnieniu cateringu podczas organizowanego spotkania z przedsiębiorcami

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-11-19 08:59:24
zapytania ofertowe, coie

Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY: Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 851-287-14-98. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją projektu systemowego Ministra Gospodarki pod nazwą „Sieć Centrów Obsługi...

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 851-287-14-98.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu systemowego Ministra Gospodarki pod nazwą „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE”, w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG), Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Zachodniopomorskim kieruje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na zapewnieniu cateringu podczas organizowanego przez COIE spotkania z przedsiębiorcami. Maksymalna liczba uczestników: 100 osób.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zapytania obejmuje:

1. przygotowanie poczęstunku podczas przerwy kawowej w formie szwedzkiego stołu obejmującego: kawę, herbatę, mleko do kawy, cytrynę do herbaty, cukier, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną w butelkach 0,5 litra, 2 rodzaje soków, 3 rodzaje kruchych ciastek.

2. przygotowanie i zaserwowanie lunchu po zakończeniu spotkania, który będzie obejmował: zupę, drugie danie (do wyboru mięsne lub rybne, dodatki; zestaw surówek), napoje: woda gazowana i niegazowana, soki.

3. serwis gastronomiczny (przygotowanie, obsługa kelnerska, nakrycie stołów, zastawa):

· Zapewnienie podczas przerw obsługi kelnerskiej.

· Świadczenie usług cateringowych na zastawie ceramicznej, z użyciem sztućców platerowych, obrusów materiałowych, serwetek papierowych i/ lub materiałowych.

· Zapewnienie sprzątania sali po spotkaniu.

Terminy i miejsce realizacji przedmiotu zapytania:

1. przedmiot zapytania musi zostać zorganizowany w dniu 9 grudnia 2014 r.,
w godzinach 9.30 – 15.30. Dokładny termin zostanie ustalony z Wykonawcą.

2. miejsce spotkania: Koszalin – Urząd Miasta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca spotkania informacyjnego.

IV. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek: posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem ww. przedmiotowi zapytania oraz jeżeli wykonawca przekaże dokumenty potwierdzające spełnienie niniejszego warunku w formie wykazu zrealizowanych zleceń z podaniem ich wartości, przedmiotu i odbiorców zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego zapytania.

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia, powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zawierającą następujące informacje:

- Formularz ofertowy w formie załączonego wzoru - Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,

- Wykaz zrealizowanych przez oferenta zleceń, odpowiadających merytorycznie przedmiotowi zamówienia – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny odpis aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa.

- przykładowe menu.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz załącznikami (określoną w pkt V. zapytania ofertowego) Oferent może złożyć w jednej z wybranych form:

1) Pisemnej, pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
z dopiskiem „Catering podczas spotkania informacyjnego COIE”.

2) Pisemnej, osobiście na adres: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40-42
w Szczecinie, pokój 324.

3) Pocztą elektroniczną na adres: eksport@wzp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2014 r. do godz. 09.00.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Przy dokonaniu oceny ofert Zamawiający posłuży się następującymi wzorami:

C= (Cn \ Co) x 100 pkt

Gdzie:

C – punkty za cenę

Cn – najniższa oferta cenowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Co – cena oferty ocenianej

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, maksymalnie 100 punktów.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą, tak aby na dzień dokonania zakupu lub złożenia zamówienia oferta była ważna – 30 dni.

IX. FORMA PŁATNOŚCI I FINANSOWANIE

Rozliczenie wynagrodzenia odbędzie się z uwzględnieniem zgłoszonej pisemnie przez Zamawiającego w przeddzień spotkania informacyjnego:

1. Liczby uczestników spotkania informacyjnego (nie większa niż 100), które potwierdziły w nim swój udział:

a) w przypadku potwierdzenia udziału w spotkaniu przez mniejszą liczbę osób od zakładanej przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, przypadające do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie, zostanie proporcjonalnie pomniejszone o iloczyn średniego kosztu brutto obsługi cateringowej jednego uczestnika spotkania informacyjnego i liczby osób, które nie potwierdziły przybycia na spotkanie.

b) średni koszt brutto obsługi cateringowej jednego uczestnika spotkania informacyjnego odpowiada ilorazowi planowanej przez Zamawiającego liczby uczestników spotkania informacyjnego oraz wartości całkowitej obsługi cateringowej, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

2. Zamawiający uiści płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia zrealizowania usługi i dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

UL. KORSARZY 34

70-540 SZCZECIN

NIP 851-287-14-98

Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

3. Fakturę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego wykonanego zamówienia.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są drogą mailową (adres: mgonciarz@wzp.pl)

lub telefonicznie: 91-44-67-157 lub 91-44-67-143.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z projektem umowy (Załącznik nr 5 ).

XI. INNE

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Województwa Zachodniopomorskiego, do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Województwo Zachodniopomorskie zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty, jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów.

Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zakup finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
doc | 28.25 KB
Pobierz
Załącznik Nr 2 - Wykaz zrealizowanych zamówień
doc | 26.83 KB
Pobierz
Protokół odbioru
doc | 23.98 KB
Pobierz